Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD – STARÉ ČASY

I.ZAHÁJENÍ UBYTOVÁNÍ

1) Po příchodu do ubytování Staré časy (dále jen „ubytování“) se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem); bez dokladu host ubytován nemůže býti. Ubytovatel zapíše údaje o ubytovaném do knihy hostů. 2) Pokud nebyl doplatek případně celá cena ubytování uhrazena předem na bankovní účet ubytovatele, uhradí host doplatek za ubytování případně celou cenu ubytování na místě, a to dle platného ceníku nebo dohody. V případě neuhrazení celkové ceny nebo doplatku si ubytovatel vyhrazuje právo hosta neubytovat. 3) Při zahájení ubytování obdrží host klíč od hlavního vchodu, případně od garáže a bude s ubytováním seznámen a mile přivítán. 4) Ubytování probíhá od 17:00 do 21:00 hodin. V jinou dobu mohou býti hosté ubytováni po předchozí domluvě. Pokud host nenastoupí pobyt ve sjednaný den, zaniká mu nárok na sjednané ubytování bez náhrady. 6) Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat hosta, který je zjevně pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

II. REZERVACE UBYTOVÁNÍ A CENA

1) Host si rezervuje ubytování prostřednictvím internetových stránek ubytování, e-mailem anebo telefonicky. Bez předchozí rezervace může být host ubytován po domluvě s ubytovatelem. 2) Po obdržení požadavku na rezervaci zašle ubytovatel zájemci o ubytování zálohovou fakturu. Záloha činí 50 – 100% dle předchozí domluvy z ceny ubytování. Rezervace je závazná až okamžikem zaplacení zálohy, tj. okamžikem připsání částky uvedené v zálohové faktuře na bankovní účet č. 201232115/0600 Moneta 3) Po obdržení zálohy vystaví ubytovatel ubytovanému fakturu na doplatek ceny ubytování. Doplatek ceny ubytování uhradí host nejpozději v den splatnosti uvedeném na faktuře, přičemž tento den vždy předchází zahájení ubytování. Po domluvě lze doplatek ceny ubytování uhradit v hotovosti před zahájením ubytování dle čl. I. odst. 2 ubytovacího řádu. 4) Nebude-li řádně a včas uhrazen doplatek za ubytování, propadá celá výše zaplacené zálohy ubytovateli a rezervace je bez náhrady zrušena. 5) Cena ubytování se řídí ceníkem zveřejněným na internetových stránkách ubytovatele, není-li ubytovatelem pro konkrétní případ stanovena cena jiná.  6) Každý host je povinen uhradit vedle ceny ubytování poplatky dle Zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a to ve výši 15 Kč za osobu za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Tento poplatek není součástí fakturované ceny ubytování a host jej uhradí nejpozději v den zahájení ubytování. 7) Stornopoplatek za zrušení ubytování činí: – 50 % z ceny ubytování, pokud je ubytování zrušeno méně než 14 dní přede dnem zahájením ubytování (včetně) (tj. v případě ubytování od 15. dne v měsíci je storno nejpozději 1. dne v měsíci) – 70 % z ceny ubytování, pokud je ubytování zrušeno méně než 7 dní přede dnem zahájení ubytování (včetně) – 100 % z ceny ubytování, pokud je ubytování zrušeno méně než 3 dny přede dnem zahájení ubytování (včetně)

III. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA UBYTOVÁNÍ

1) Ve všech prostorách ubytování platí přísný zákaz kouření, při jeho porušení si ubytovatel vyhrazuje právo na pokutu 500,- Kč, při opakovaném porušení zlotřilého kuřáka bez náhrady vystěhujeme. Prostory vyhrazené pro kuřáky jsou: venku na chodníku. 2) Není dovoleno přemisťování zařízení bez souhlasu ubytovatele a jakékoliv zásahy do elektrické sítě jsou též zapovězeny. Není dovoleno přemisťovat vybavení a nábytek bez předchozího souhlasu ubytovatele. 3) Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nejsou povoleny vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy.4) Návštěvy jsou povoleny pouze s vědomím a souhlasem ubytovatele. V případě, že bude v pokoji nocovat více hostů, než kolik je evidováno ubytovatelem, má ubytovatel právo odstoupit od smlouvy a požadovat úhradu ceny ubytování za tuto osobu. 5) Snídaně není až do odvolání v nabídce. 6) Od našich hostů očekáváme, že budou udržovati čistotu v apartmánu i jeho okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení. Zákaz vstupu ve znečištěném pracovním oděvu a obuvi. V případě znečištěného oděvu či obuvi je host povinen se před vstupem do apartmánu převléknouti či přezouti. V případě znečištění pokoje nad rámec běžného znečištění bude účtován poplatek ve výši 500 Kč za ztížený úklid. 7) Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávati bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách ubytování, rodiče nebo dohlížející osoba nese plnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem. 8) Při ukončení pobytu host opustí pokoj do 12:00 hod., není – li předem domluveno jinak, a odevzdá klíč – při ztrátě klíče bude požadována úhrada 300,- Kč. V případě, že host ve stanovenou dobu pokoj neopustí a není přítomen, vyhrazuje si ubytovatel právo účtovat hostu cenu za ubytování za další den. Nebude-li pokoj vyklizen ani po opakované výzvě ubytovatele, nebo nepodaří-li se ubytovateli hosta kontaktovat, vyhrazuje si ubytovatel právo věci hosta vyklidit a poskytnout pokoj dalšímu ubytovanému

IV. ODPOVĚDNOST UBYTOVATELE A HOSTA

1) Ubytovatel neručí za věci vnesené hostem. Hostům se doporučuje nevnášet do ubytování cenné věci, případně tyto neponechávat v ubytování.2) Psi a jiná zvířata mají do ubytování vstup zakázán.3) V době od 22:00 do 7:00 hodin jsou hosté povinni dodržovat noční klid. 4) Při odchodu z pokoje host uzavře okna, vodovodní kohoutky a zhasne světla. Při odchodu z domu zamkne vchodové dveře. 5) Ubytování neposkytuje službu denního úklidu pokoje či denní výměny ručníků. 6) Škody způsobené na majetku ubytování je host povinen neprodleně ohlásit ubytovateli a uhraditi. Za pronajatý pokoj odpovídá ubytovaná osoba v plné výši od doby převzetí klíčů až do doby převzetí pokoje ubytovatelem (nikoliv pouze do doby vrácení klíčů). V případě skupiny je zodpovědná osoba ta, která provedla rezervaci.  7) V případě poškození pokoje (včetně jeho vybavení) a/nebo společných prostor nese host odpovědnost za škodu vůči ubytovateli ve výši hodnoty poškozené věci, případně ušlého zisku, nebude-li z důvodu poškození možné provozovat ubytování po určitou dobu. 8) Každý host je povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škod na majetku svém a na majetku ubytovatele. V případě hrozící škody je host povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost ubytovateli a učinit vše k jejímu odvrácení, není-li to nepřiměřené vzhledem k hrozící škodě a možnostem hosta. 9) V případě škody na majetku ubytovatele způsobené hostem je host povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu, nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu hosta, za předpokladu, že ubytovatel rozhodne o takovém způsobu úhrady škody. Ubytovatel je oprávněn započíst částku náhrady škody oproti částce složené při zahájení ubytování dle čl. I. odst. 7 ubytovacího řádu.  10) Host má právo požadovat odstranění vady, vztahující se k funkčnosti a vybavení pokoje. Host je zároveň povinen hlásit zjištěné škody a závady ubytovateli. Ubytovatel dbá na odstranění závad bez zbytečných průtahů, taktéž zodpovídá za technický a hygienický stav pokojů. 11) Host je povinen vždy uzamknout vozidlo, pokud je toto umístěné v parkovacím stání ubytování a zajistit jej proti krádeži. Host neponechává v zaparkovaném vozidle cenné věci či peníze. Ubytovatel nenese odpovědnost za odcizení či poškození vozidla či jeho vybavení. Host je povinen zabránit úniku kapalin z vozidla. V případě škody způsobené vozidlem na majetku ubytovatele je host povinen tuto škodu ubytovateli nahradit dle ust. odst. 9 výše

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit a dodržovat ustanovení tohoto ubytovací řádu. V případě, že host nebude dodržovat ubytovací řád, má ubytovatel právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté délky pobytu bez náhrady. 2) Podmínky zpracování osobních údajů hostů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů, jejichž znění je k dispozici na internetových stránkách ubytování. Písemné znění Zásad zpracování osobních údajů a ubytovacího řádu je rovněž k dispozici na chodbě v apartmánu. 3) Host je povinen seznámit se s tímto ubytovacím řádem a se Zásadami zpracování osobních údajů před dokončením rezervace ubytování. Bez předchozí rezervace je host povinen seznámit se s výše uvedenými dokumenty nejpozději před zahájením ubytování v místě ubytování. Ubytovací řád je pro hosta závazný okamžikem dokončení rezervace ubytování.

V Chotěboři dne 1.7.2021                         Přejeme příjemný pobyt. Těšíme se na Vaši návštěvu.