Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je společnost TP SHOP CZ s.r.o., se sídlem Železnohorská 189, 583 01 Chotěboř, IČ 24779709, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40312.

Kontaktní osoba: Tomáš Pelouch, jednatel společnosti a správce domu, v němž je poskytováno ubytování.

Tel.: +420 720 326 300.

 • Správce shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje fyzických osob v souladu se zák.                   č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).
 • Zpracovávané osobní údaje:                                                 účel zpracování dle bodu 4.:
  • jméno a příjmení                                                              a), c), d), e), f), g)                  
  • adresa bydliště                                                                a), c), d), e), f), g)
  • datum narození                                                               c), e), f), g)
  • identifikační číslo                                                            d)       
  • doba ubytování                                                               a), c), e), f), g)
  • číslo a typ dokladu totožnosti, případné vízum              e), f) g)
  • státní občanství                                                               f)
  • účel a předpokládaná doba pobytu na území                 f)
  • e-mailová adresa                                                             a), b)
  • telefonní číslo                                                                 a), b)
 • Účel zpracování osobních údajů:
 • zarezervování pobytu
 • zpracování kontaktních údajů pro usnadnění komunikace s ubytovaným během pobytu
 • vymáhání případných nároků správce proti ubytované osobě prostřednictvím soudního řízení
 • účetní a daňové účely, tzn. evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy (evidence faktur)
 • plnění poplatkové povinnosti za rekreační pobyt ve vztahu k místně příslušnému obecnímu úřadu obce
 • plnění informační povinnosti o ubytování cizinců Policii ČR
 • evidence ubytovaných osob v knize hostů
 • plnění případné další informační povinnosti ve vztahu k orgánům veřejné moci vyplývající z právních předpisů
 • Právní titul zpracování osobních údajů                                 účel zpracování dle bodu 4.:
 • uzavření a následné plnění smlouvy o ubytování            a)
 • právní předpisy platné a účinné v České republice:        d), e), f), g), h)           

upřesnění právního titulu:

Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví                                  d)                               

Zák. č. 235/2004 Sb., o DPH                                          d)

Zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích                   e), g)

Zák. č. 362/1999 Sb., o pobytu cizinců                          f), g)

Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník                               h)        

 • oprávněné zájmy správce                                                b), c)
 • Osobní údaje budou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou, a to konkrétně:
 • identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, tel. a e-mail) po dobu pobytu a reklamační lhůty,
 • údaje získané pro účely plnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů, a to 6 let od provedení zápisu v knize hostů (zák. č. 565/1990 Sb., č. 565/1990 Sb.), 5 let ode dne vystavení daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a 10 let dle zák. č. 235/2004 Sb.,
 • údaje získané pro účely oprávněných zájmů správce týkající se vymáhání případných nároků správce v soudním řízení (jeden rok od ukončení ubytování), kontaktní údaje po dobu pobytu a reklamační lhůty, vždy však nejpozději do doby podání námitky.
 • Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem správce pro účely uzavření a plnění smlouvy o ubytování. V případě neposkytnutí povinných údajů není možné uzavřít smlouvu o ubytování.
 • Správce zpracovává osobní údaje manuálně.
 • Fyzická osoba má jakožto subjekt údajů následující práva:
 1. právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, tedy právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům
 • právo žádat opravu nepřesných či nesprávných osobních údajů, popřípadě právo na omezení zpracování osobních údajů či jejich výmaz, pokud je účel zpracování osobních údajů protiprávní, anebo osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly shromážděny
 • právo požadovat vysvětlení v případě, že se subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat od správce údaje, které subjekt údajů poskytl
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce. Správce zpracování bez zbytečného odkladu ukončí, neprokáže-li existenci oprávněného zájmu pro zpracování, který převažuje nad oprávněným zájmem subjektu údajů
 1. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.
 1. V případě pochybností o dodržování právních předpisů souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Chotěboři dne 1.5.2024